Algemene voorwaarden muziek en danseressen latijnse muziek Alegria feestmuziek
samba danseres prijs
Samba danseressen
samba show .nl

piraat feest
Piraat ontvangst dames

samba dans
samba feest.nl

gipsy feest
Gipsy feestAlgemene voorwaarden van onze dansgroep en live muziek band
"kleine lettertjes in groot geschreven "

Zie beneden de volledige versie algemeene voorwaarden na de fotos

Wij doen het liefst CASH betalingen op de datum van de feest in ruil voor factuur + verklaring arbeidsrelatie + id

Als Cash betalingen niet mogelijk zijn binnen Uw bedrijf, dan de enige andere mogelijkheid is per bank betaling VOORAF de optreden. (gage moet uiterlijk 1 week voor de feest op ons rekening staan)

Als dat niet haalbaar voor U is, dan is helaas samenwerken niet mogelijk

Wij doen normaal gesproken betalingen na de feest op de datum zelf, maar wij reserveren het recht om vooraf de optreden te kunnen afrekenen.

slangslang
Algemene voorvaarden voor optredens met slangen
Optredens met de slang buiten gaan door alleen als de temepertuur boven de 21 graden celsius is. Ontvangst met de slang is mogelijk alleen als bij de deur NIET TE KOUD IS voor de dier. Foto's met de slang zijn op risico klanten (degene die met de slang op de foto durft)

Een optie kost U niets en verplicht U tot niets. (Dat geldt van allebij kanten)
Een optie blijft 3 dagen staan bij niet hooren van mogelijke klant. (tenzij anders afgesproken) Dus als U 3 maanden later belt dat U wilt boeken, het kan zijn dat wij kunnen, het kan zijn dat wij niet meer vrij zijn.

Bezetting van de band / dansgroep kan wisselend zijn. Nummer van muzikanten / danseressen blijft altijd zoals afgesproken.

Aan de optreedtijd kunnen rechten aan verleend worden,
aan de aankomst tijd niet.

Een offerteaanvraag is geen contract dit is een vrijblijvende offerte.
Betaling van het honorarium aan de artiest geschiedt contant voorafgaande aan het optreden bij optredens op alle feesten
Voor bedrijven en instellingen geldt dat de betaling van het honorarium van de artiest(en), acts, entertainment of ander soortige producten geschieden per bank of giro. Deze betalingen dienen uiterlijk volgens de aangegeven betalingsdatum in het contract te zijn ontvangen op de bankrekening van Laura Rivas; tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Voor meer informatie bel ons:

Mobil: 06-29 457 407 of 06 44 508 525 Tel: 0320 769037

VANUIT BUITENLAND
0031629457407
Uw emails met vraagjes zijn altijd welkom email

Zie ook onze meest gevraagde vraagjes pagina voor een antwoord:

Ga naar de pagina met prijzen

Prijzen danseressen
Prijzen live muziek
Prijzen brassband (percussie band)
Prijzen themafeesten

wij doen alleen cash betalingen op de datum van de feest in ruil voor factuur
Terug naar de index
Prijzen Belgie zijn prijzen boven + 50 euros extra per danseres / muzikant en bijbehoorende reiskosten
Prijzen onder voorbehoud

Home
piraat themafeest
Piraten themafeest
tropisch-feest.nl

western country prijs danseressen
Western en Country
thema feest .nl

buikdanseres prijs
Buikdanseres Aaliyah
buikdanseres feest.nl
buikdanseressen
arabesque

gipsy party
Waarzegster
spanish music
Spaanse muziek .nl
brassband
Brassband optreden
thema feest piraten
Piraten themafeest live muziek
 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Laura Rivas en alle aanverwante bedrijven en websites.
1. Waar in deze algemene voorwaarden staat geschreven opdrachtgever kan hiervoor ook het meervoud worden gelezen.
2. Contractanten verklaren door ondertekening van de overeenkomst meerderjarig te zijn.
3. Contractanten verklaren persoonlijk borg te staan voor nakoming van de in de overeenkomst genoemde voorwaarden.
4. Onder Artiest wordt verstaan een soloartiest of muziekgroep.
5.1.De artiest verplicht zich minimaal een uur voor de aanvang van het optreden in volledige bezetting aanwezig te zijn. Tenzij anders overeengekomen.
5.2.Indien er door onvoorziene omstandigheden, zoals verkeerssituaties, oponthoud als Politiecontroles, verkeershinder, onduidelijke wegwijzers, omleidingen, weersomstandigheden en andere niet-genoemde omstandigheden vertragingen kunnen ontstaan c.q. worden veroorzaakt, kunnen de artiest(en) noch Laura Rivas en nevenbedrijven op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die zou kunnen opgelopen worden.
5.3.Door omstandigheden aangegeven in artikel 5.2. van de Algemene Voorwaarden van Laura Rivas die tot oorzaak hebben dat de artiest(en) niet kunnen optreden zal de schade moeten verhaald worden op de veroorzaker. Dus niet op Laura Rivas of de artiest(en). Dit zal dienen te gebeuren door de eisende partij. Laura Rivas en de Artiest(en) is hier geen partij in.
6. De artiest verplicht zich te zullen houden aan de redelijke aanwijzingen en instructies van de opdrachtgever en verplicht zich naar beste kunnen te zullen optreden.
6.1 Tijden van optreden vermeld op de websites zijn indicatietijden. De act kan korter of langer worden uitevoerd, naar de beste inzicht van de artiest.
6.2 De uitvoering van de act is helemaal overgelaten aan de optredende artiest.
6.3 Aan de aankomst tijd kunnen geen rechten aan worden ontleend, aan de optreden tijd wel. 7. De artiest heeft het recht om het geluidsvolume te produceren dat zij noodzakelijk acht, echter in goed overleg met de opdrachtgever. Het gebruik van een zgn. geluidsbegrenzer waardoor een optreden niet op een gangbare geluidssterkte kan plaatsvinden, is verboden. Bij aanwezigheid van andere factoren waardoor een optreden niet op gangbare geluidssterkte kan plaatsvinden, dient de opdrachtgever dit vóór het optreden, doch uiterlijk vóór het ondertekenen van de overeenkomst door te geven aan Laura Rivas
8. De artiest zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade geleden door opdrachtgever of derden, voortvloeiend uit het optreden.
9. De artiest zal zich houden aan pauzes van maximaal 20 minuten per uur, tenzij met de opdrachtgever anders wordt overeengekomen. 10. Opdrachtgever zal zorg dragen voor een verwarmde en afsluitbare kleedruimte. Toiletten, stromend water en spiegel dienen in de directe omgeving aanwezig te zijn.
11. De artiest en crew hebben recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid voor rekening van de opdrachtgever.
12. Zonder toestemming van de artiest zal opdrachtgever het optreden niet opnemen of doen opnemen, uitzenden of doen uitzenden door derden.
13. De door het Bureau Muziek- en Auteursrechten (BUMA) en dergelijke instanties eventueel te heffen kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
14. De opdrachtgever zal de artiest op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van het optreden kunnen belemmeren.
15. De opdrachtgever zorgt voor de juiste vergunningen en/of ontheffingen om de vervoermiddelen welke bij de artiest in gebruik zijn directe en ongehinderde toegang te verschaffen tot de locatie van het optreden evenals om het optreden ongehinderd plaats te laten vinden.
16. De ruimte, waarin wordt opgetreden, dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare laad- en losplaats. Tenzij anders afgesproken dient de toegang tot de plaats van het optreden tenminste twee uur voor aanvang van het optreden geopend te zijn; tevens dient een aanspreekbaar persoon aanwezig zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden volledig op de hoogte is.
17. De afmetingen van het podium dienen in overleg met de artiest te worden vastgesteld.
18. Indien de laad- en losplaats zich niet in de directe omgeving van het podium bevindt en/of er vanaf de laad- en losplaats tot de plaats van het optreden gebruik gemaakt dient te worden van liften, trappen e.d. of wanneer andere obstakels de directe toegang tot de plaats van optreden (zouden kunnen) verhinderen dient de opdrachtgever dit vóór het opteren van de artiest, doch uiterlijk voor het ondertekenen van de overeenkomst, door te geven aan Laura Rivas
19. Opdrachtgever zal zorg dragen dat artiest binnen een straal van 25 meter vanaf de speelplaats kan laden en lossen. Indien hiervoor een parkeerontheffing benodigd is, zal opdrachtgever dit verzorgen.
Artiest kan na het laden/lossen de auto’s parkeren binnen een straal van 500 meter van de laad/losplaats. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden contant in kleine coupures tijdens de feestavond afgerekend.
20. Indien Artiest gebruik moet maken van trappen (meer dan 3 treden) met zijn apparatuur om op de juiste plaats in de locatie te komen voor zijn/haar optreden en er geen lift aanwezig is, dient opdrachtgever dit ruim van te voren aan te geven en kunnen er kosten voor extra sjouwhulp in rekening worden gebracht. Tenzij er ter plaatse hulp wordt aangeboden.
21. Opdrachtgever zorgt voor een deugdelijke stroomvoorziening bestaande uit tenminste twee vrije stroomgroepen 220 volt van 16 ampère. De stroomvoorziening is bereikbaar binnen een straal van 5 meter van de speelplek.
22. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in artikel 14, 15, 16, 18, 19 en 20, niet of onvoldoende wordt voldaan, kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij de artiest, noch bij Laura Rivas. De artiest behoudt zich in dit geval het recht voor om een eventueel langere duur van de aanwezigheid aan de opdrachtgever door te berekenen.
23. Direct na afloop van het optreden dient de crew in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met de afbouw te beginnen. Eventuele wachttijd wordt doorberekend (de wachttijdprijzen zijn op aanvraag). N.v.t. indien schriftelijk anders overeengekomen.
24. De maximale aanwezigheidsduur van de artiest op de locatie van het optreden bedraagt 6 uur, bij overschrijding hiervan zal een vastgestelde meerprijs per uur door de artiest worden berekend. Deze meerprijs dient contant, direct na het optreden, te worden voldaan tenzij anders is overeengekomen. N.v.t. indien schriftelijk anders overeengekomen.
25. Voor openluchtoptreden geldt dat zij dienen plaats te vinden in een deugdelijke afgeschermde water- en winddichte overkapping voorzien van gesloten zijkanten en een gesloten achterzijde. Dit ter voorkoming van schade aan apparatuur, instrumenten en/of andere bezittingen van de artiest door weersomstandigheden. In de tent of overkapping dient tevens een aangename en werkbare temperatuur te heersen en er dient een deugdelijk, waterpas gelegen podium aanwezig te zijn. N.v.t. indien schriftelijk anders overeengekomen.
26. Indien een openluchtoptreden of een optreden aan boord van een schip geen doorgang kan vinden, of moet worden afgebroken vanwege slechte weersomstandigheden (dit ter gezamenlijke beoordeling van de artiest en de opdrachtgever, waar in het geval van het niet bereiken van een overeenstemming de mening van de artiest doorslaggevend is) blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen. Tevens dient er overleg plaats te vinden met Laura Rivas.
27. Mocht het optreden door tussenkomst van de politie en/of brandweer worden verboden of beëindigd, dit ten gevolge van bijvoorbeeld het ontbreken van de vereiste vergunningen of door klachten van omwonenden wegens het produceren van een te hoog geluidsvolume, dan ontslaat dit de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium.
28. Bij onheil als brand, een natuurramp, oorlog en andere calamiteiten, maar ook bij vechtpartijen, gooien met drank en andere situaties waar beschadiging van instrumentarium of installatie dreigt is de artiest gerechtigd het optreden te staken, wat de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen. De schade zal tevens verhaald worden bij de opdrachtgever.
29.1. De artiest(en) zal (zullen) in geval van ziekte, ongeval en/of andere onvoorziene omstandigheden een vervangende formatie in te zetten.
29.2.De artiest dient een schriftelijke verklaring van een arts te overleggen.
29.3.Indien de artiest(en) onrechtmatig handelt zal vanaf de datum waarin Contractant in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd over het te betalen bedrag en is Contractant tevens de op in vordering van het verschuldigde bedrag vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke verschuldigd. Voor de buitengerechtelijke kosten is Laura Rivas gerechtigd Contractant 100% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Advocaat kosten zullen verhaalt worden op de artiest(en). Eveneens zal er een verhoging zijn à 10% van de totale gage Administratiekosten per aanmaning in rekening worden gebracht. De aanmaningen worden elk elf werkdagen met herhaling verstuurd.
29.4.De artiest(en) dienen dan ook het volledige contract en de daaruit vloeiende/veroorzaakte schade te vergoeden/schadeloos te stellen.
30. Klanten kunnen kiezen voor bepaale muzikanten of danseressen op naam. Wij proberen altijd de keuze van de klant te volgen. maar in het geval dat een bepaalde danseres / artiest niet beschikbaar is of afzegt voor welke reden dan ook, reserveren wij het recht om zonder voorafgande overleg toch een vervanger te boeken en op te sturen zonder dat de artiest of Laura Rivas gehouden is tot het betalen van enige compensatie in welke vorm dan ook.
31.1.Annulering van het optreden door de opdrachtgever ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling van het overeengekomen honorarium zoals in de overeenkomst omschreven.
31.2.Indien de opdrachtgever verzuimt het contract te onderteken, danwel ondertekend retour te sturen of per fax te retourneren dan zal een/het E-mail, een mondelinge opdracht, een fax, een antwoordformulier van de webstite Laura Rivas of aanverwante websites met de bevestiging/boeking van de artiest(en), act(s), entertainment of andere gespecificeerde diensten/boekingen van de opdrachtgever, gericht aan Laura Rivas of aanverwante website/bedrijven als bindend worden beschouwd.
32. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst kan slechts schriftelijk aan Laura Rivas geschieden.
33.1.Bij annulering worden de kosten berekend volgens de volgende staffel op advies van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond.
De volgende percentages van de afgesproken gage zullen worden berekend en zijn per direct opeisbaar.
Bij annulering binnen:
Één (1) maand of korter - 100%
Één (1) tot drie (3) maanden - 75%
Drie (3) tot vijf (5) maanden - 50%
meer dan vijf (5) maanden - 25%
33.2.De annuleringsregeling is reeds van toepassing bij een overeenkomst/ opdrachtsbevestiging per email of per fax of per brief of mondeling of wanneer het contract door beide partijen is ondertekend. Zowel artiest en artiestenbureau als klant en artiestenbureau. Een offerteaanvraag is geen contract dit is een vrijblijvende offerte.
34. Betaling van het honorarium aan de artiest geschiedt contant voorafgaande aan het optreden bij optredens op alle feesten
35. Voor bedrijven en instellingen geldt dat de betaling van het honorarium van de artiest(en), acts, entertainment of ander soortige producten geschieden per bank of giro. Deze betalingen dienen uiterlijk volgens de aangegeven betalingsdatum in het contract te zijn ontvangen op de bankrekening van Laura Rivas; tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet te hebben voldaan aan deze betalingsregeling zal een onmiddellijke verhoging volgen van 10% op het totaal te betalen bedrag. Bij niet voldoen van de gage voorafgand via de bank of op de datum zelf reserveren wij het recht om niet op te treden!
36. Restitutie wordt nimmer verleend in het geval dat het optreden niet of niet geheel aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldeed.
37. Indien er een of meer bepalingen niet worden nagekomen, behoudt de artiest zich het recht voor om het optreden geen doorgang te laten vinden, wat de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting tot betaling van het volledige overeengekomen honorarium.
38. Alle gegevens zoals vermeld op de overeenkomst worden door de opdrachtgever nagekeken en bij eventuele onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan Laura Rivas die zal zorg dragen voor een correcte verwerking hiervan.
39. Doorhalingen of wijzigingen in de overeenkomst maken deze ongeldig. In alle gevallen zal het originele contract zoals verstuurd door Laura Rivas of aanverwante bedrijven als geldig contract worden gehandhaafd en uitgevoerd. Verzoek tot wijzigingen dienen schriftelijk ingediend te worden. Indien wijziging zijn of worden aangebracht en op deze wijze geretourneerd worden aan Laura Rivas.nl en aanverwante bedrijven zullen de wijzigingen niet geaccepteerd worden en het contract zoals origineel opgestuurd uitgevoerd worden.
40. Informatie op de website van Laura Rivas ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of geluidsfragmenten), mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Laura Rivas. Tevens kunnen aan de inhoud van de website op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
41. Laura Rivas treedt enkel op als bemiddelaar tussen opdrachtgever en artiest en kan daarom op geen enkele manier en onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor immateriële en materiële schade, die direct, dan wel indirect voortvloeit uit het optreden of het niet optreden van een artiest.
42. Het is voor de artiesten verboden ander publiciteitsmateriaal dan deze met de adressering van Laura Rivas te verspreiden of van opdrachtgever. Bij overtreding zal de boete 3 maal de volledige bruto gage bedragen. Daarnaast zullen alle andere mogelijke kosten doorberekend worden.
43. Vergoedingen en betalingen.
43.1Contractant is aan Laura Rivas de bedragen verschuldigd volgens de overeengekomen vergoedingen als vermeld in de overeenkomst.
43.2De vergoedingen zijn voor zover niet anders vermeld dan in Euro’s (€) exclusief 6% of 19% BTW.
43.3 Laura Rivas is gerechtigd de prijzen jaarlijks te verhogen. Prijzen op de websites zijn indicatief en onder voorbehoud van wijzigen.
43.4Betalingen dienen te geschieden zoals in punt 34 en 35 Bestel en betaalconditie vermeld zijn.
43.5Indien Contractant niet heeft betaald, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
43.6Vanaf de datum waarin Contractant in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd over het te betalen bedrag en is Contractant tevens de op in vordering van het verschuldigde bedrag vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke verschuldigd. Voor zowel de Gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten is Laura Rivas gerechtigd Contractant 100% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
Eveneens zal er een verhoging zijn à 10% van de totale gage Administratiekosten per aanmaning in rekening worden gebracht. De aanmaningen worden elk elf werkdagen met herhaling verstuurd.
43.7 Contractant is niet gerechtigd betaling van door Laura Rivas in rekening gebrachte bedragen op te schorten en/of te verminderen.
43.8 Wij bieden diensten die onder de wet beschreven zijn als "genus / soortzaak" diensten: danseressen en artiesten/ muziek (geen bekende artiesten) (6:28 BW)
Wij bieden aan onze klanten de mogelijkheid om de danseressen zelf te kiezen. Wij doen altijd ons best om de gekozen danseressen te leveren, maar als dat niet mogelijk is wij behouden het recht om de danseressen te veranderen met andere beschikbaare danseressen opgenomen in onze bestand zonder voorafgaande bericht. Bij kiezen van danseressen, bellen of emailen gaat u stijlzwijgend akkoord met deze voorwaarde.
44.Laura Rivas is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant: valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven; nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven; de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; de klant in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend; de klant surseance van betaling heeft aangevraagd; de klant onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.
45.Bij beantwoording van E-mail door Laura Rivas of aanverwante bedrijven en websites verklaard de ontvanger akkoord te zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden van Laura Rivas en aanverwante bedrijven en websites. Op elke staat dit vermeld en is er tevens een link aanwezig naar de Algemene Voorwaarden van Laura Rivas en aanverwante bedrijven en websites. (http://www.kosten-van-een-band.nl/algemene-voorwaarden/index.html).
46.SLOTBEPALINGEN
46.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
46.2 Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden en/of van onze overeenkomst(en) met de opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand.

Laura Rivas
Alegria feestmuziek 06 29 457 407